Hopp til hovedinnhold

FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene

Prosjektperiode: 2021-2024    
Finansiering: Norsk Kulturråd
Kontaktperson v/Østfoldmuseene:
Desirée Nævdal, konservator NMF, fagansvarlig kulturminner vann, desiree.naevdal@ostfoldmuseene.no
Mattias Ekman, førstekonservator NMF, førstekonservator herregårder, mattias.ekman@ostfoldmuseene.no
Marianne Løken, forskningsdirektør, marianne.loken@ostfoldmuseene.no

Prosjektets nettside: https://mia.no/museumstjenesten/forskning/flyt

Om prosjektet

FLYT har fokus på bærekraft, mangfold og relevans, og bidrar til faglig utvikling gjennom å finne innfallsvinkler på bærekraft og mangfold på våre strategiske forskningsfelt med særlig vekt på skog som ressurs. Et viktig delmål er å diskutere forskning, forskningsrelevans og hvordan vi kan styrke rollen som samfunnsaktører.

Prosjektet ledes av Museene i Akershus ved Knut Fagerås og er et samarbeid mellom museer, universiteter, forvaltning og representanter for ICOM og Norges UNESCO-arbeid med ekspertise på bærekraft og mangfold.

Forskningsspørsmål: Hvordan er internasjonalt bærekraftarbeid relevant for museene? Hvordan kan museene bruke begrepet bærekraft? Hvordan kan kulturhistorie gjøre bærekraft relevant? Hvilke materielle og immaterielle kulturminner kan bidra til å gjøre det?

Mål

Prosjektets målsetning er å gjennomføre forskning på skognettverkets kjernetema, utvikle perspektiver og metoder i forskningen som bygger oppunder FNs bærekraftsmål og å diskutere faglig utvikling, forskningsrelevans og forskningsformidling for å konkretisere vår samfunnsrolle.

Østfoldmuseenes bidrag

Prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker, der arbeidspakke to (WP2) koordineres av Østfoldmuseene. Her er fløting felles tema og man ser på praktisk samarbeid om empiri, teori og metode.

Artikkelen "Jens Bjelkes kunnskaper om skog. Bærekraftstenkning på 1600-tallet" (Ekman/Nævdal) tar for seg skogbruk i Østfold som grunnlag for godsøkonomien til Jens Bjelke (1580-1659). Med kunnskapshistoriske metoder har forfatterne analysert hvordan ulike kunnskaper om skog og naturressurser informerte skogbruket til den enmannsinstitusjonen som Norges rikes kansler Jens Bjelke var. En stedlig og romslig betinget kunnskapspraksis som spenner fra religion og vitenskap til adelsideologi og lovverk står sentralt i privat og statlig ressurshusholdning. Arbeidet er et bidrag til adels- og herregårdshistorie, bærekraftshistorie og lokal- og personalhistorie.

"Mangfoldskompetanse som tilnærming til museenes arbeid med sosial og kulturell bærekraft" (Løken/Olsen) er skrevet i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Det gjøres rede for mangfoldskompetanse i en museal sammenheng, særlig knyttet til dimensjonen(e) sosial og kulturell bærekraft. Forfatterene spør hvordan museene best kan rigges for å være mangfoldskompetente. 

Virkninger og relevans

Prosjektet har stor overføringsverdi til museumssektoren på flere tematiske og metodologiske områder. Det er designet i hovedsak som et samarbeid mellom museene og UH-sektoren. FLYTs modell og erfaringer som høstes, vil vise hvordan samarbeid mellom sektorene kan realiseres til partenes fordel, med betydelig overføringsverdi for museer som ønsker å etablere slikt samarbeid. På samme måte kan det være et bidrag til Kulturrådets arbeid med evaluering av de ulike tiltakene og støtteordningene som trengs for å oppmuntre tverrsektorielt samarbeid. Ved å sette fokus på forskningsbasert tilnærming til bærekraft, og relatere til norske kontekster, vil prosjektet kunne vise vei for å åpne muligheter også for andre museer.

Publisering og formidling fra prosjektet

Østfoldmuseenes delprosjekter har resultert i  konferansepaper på Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2022, samt presentasjon av ny kunnskap under temadag for publikum med flere miniforedrag og panelsamtale (Elingård våren 2024), i tillegg til to fagfellevurderte artikler som vil inngå i FLYT-antologien som blir utgitt i 2024. 

  • 1/1
    Johan Fredrik Eckersberg
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1