Hopp til hovedinnhold

FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene

Prosjektperiode: 2021-2024    
Finansiering: Norsk Kulturråd
Kontaktperson v/Østfoldmuseene:
Desirée Nævdal, fagansvarlig kulturminner vann, desiree.naevdal@ostfoldmuseene.no
Mattias Ekman, førstekonservator, mattias.ekman@ostfoldmuseene.no
Marianne Løken, forskningsdirektør, marianne.loken@ostfoldmuseene.no

Prosjektets nettside: https://mia.no/museumstjenesten/forskning/flyt

Om prosjektet

FLYT har fokus på bærekraft, mangfold og relevans, og bidrar til faglig utvikling gjennom å finne innfallsvinkler på bærekraft og mangfold på våre strategiske forskningsfelt med særlig vekt på skog som ressurs. Et viktig delmål er å diskutere forskning, forskningsrelevans og hvordan vi kan styrke rollen som samfunnsaktører.

Prosjektet ledes av Museene i Akershus ved Knut Fagerås og er et samarbeid mellom museer, universiteter, forvaltning og representanter for ICOM og Norges UNESCO-arbeid med ekspertise på bærekraft og mangfold.

Forskningsspørsmål: Hvordan er internasjonalt bærekraftarbeid relevant for museene? Hvordan kan museene bruke begrepet bærekraft? Hvordan kan kulturhistorie gjøre bærekraft relevant? Hvilke materielle og immaterielle kulturminner kan bidra til å gjøre det?

Mål

Prosjektets målsetning er å gjennomføre forskning på skognettverkets kjernetema, utvikle perspektiver og metoder i forskningen som bygger oppunder FNs bærekraftsmål og å diskutere faglig utvikling, forskningsrelevans og forskningsformidling for å konkretisere vår samfunnsrolle.

Prosjektdeltagere og cases:

 • ​Østfoldmuseene: «En skog av muligheter».
 • MiA: «Mellom natur og kultur i norsk kulturmiljøforvaltning».
 • MiA, avd. Fetsund lenser: «Tømmerfløting og vassdragsendringer».
 • Anno, avd. Skogmuseet: «Konflikter om samisk bjørkeskogbruk».
 • Anno, avd. Glomdalsmuseet: «Museum og global ansvarlighet».
 • Helgeland Museum, avd. Grane: «Tap og reetablering av biologisk mangfold».
 • Varanger Museum, avd. Grenselandmuseet: «Politiske visjoner – lokale konsekvenser».
 • Varanger Museum/ICOM: «Museer og bærekraft – et etisk imperativ?».
 • NTNU: «Minner og myter om bærekraft – i skogmuseer».
 • UiO: «Antropocen i museer. Hvordan møter museer den antropocene utfordringen?»
 • UiT: «Fra lokal til allmenn - et sjøsamisk utgangspunkt for en kritisk metodologisk refleksjon».
 • RA: «Internasjonal bærekraftdiskurs og UNESCO verdensarv».

Prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker, der arbeidspakke to (WP2) koordineres av Østfoldmuseene. Her er fløting felles tema og man ser på praktisk samarbeid om empiri, teori og metode.

En skog av muligheter

Østfoldmuseenes delprosjekt En skog av muligheter tar for seg skogbruk i Østfold som grunnlag for godsøkonomien til to av Norges rikeste menn innenfor to ulike perioder – Jens Bjelke (1580-1659) og Peter Martin Anker (1801-63). Med utgangspunkt i vitenskaps- og kunnskapshistoriske verktøyer (places of knowledge; lieux de savoir, räumliche Wissensordnungen) vil vi analysere skogdriften til disse enmannsinstitusjonene. Stedlig og romslig betinget kunnskapspraksis står sentralt. Arbeidet er et bidrag til herregårds- og herskapshistorie, økonomisk historie og miljøhistorie og til lokal- og personalhistorie.

Virkninger og relevans

Prosjektet har stor overføringsverdi til museumssektoren på flere tematiske og metodologiske områder. Det er designet i hovedsak som et samarbeid mellom museene og UH-sektoren. FLYTs modell og erfaringer som høstes, vil vise hvordan samarbeid mellom sektorene kan realiseres til partenes fordel, med betydelig overføringsverdi for museer som ønsker å etablere slikt samarbeid. På samme måte kan det være et bidrag til Kulturrådets arbeid med evaluering av de ulike tiltakene og støtteordningene som trengs for å oppmuntre tverrsektorielt samarbeid. Ved å sette fokus på forskningsbasert tilnærming til bærekraft, og relatere til norske kontekster, vil prosjektet kunne vise vei for å åpne muligheter også for andre museer.

Publisering og formidling fra prosjektet

En skog av muligheter vil resultere i to konferansepapers og/eller foredrag, samt en fagfellevurdert artikkel som vil inngå i en felles antologi for FLYT i tillegg til en fagfellevurdert artikkel som foreløpig er planlagt for tidsskriftet Journal of the History of Knowledge. P. M Ankers arkiv skal legges inn i ASTA for å publiseres gjennom Arkivportalen. Fløtningsforeningens arkiv gjennomgås og tidligere påbegynt arbeid med katalogisering gjøres ferdig og legges inn i ASTA. Utover dette vil det publiseres populærvitenskapelige artikler på digitalt museum og FB, lages podcast og videre planlegging av utstillinger, i samarbeid med de andre museene/partnerne.

 • 1/1
  Johan Fredrik Eckersberg