Hopp til hovedinnhold

Om Østfoldmuseene

HÅP FOR FREMTIDEN

Østfoldmuseenes visjon er «Vi fornyer og forundrer», og Våre verdier er «Begeistring, involvering og kvalitet». Østfoldmuseenes fremste kapital er vår samling og vår kompetanse. Gjennom forskning og innovasjon sikrer vi allmenn relevans og et framtidsrettet museum. Østfoldmuseene er lekne og kritiske i vår spørsmålstilling, og etterrettelige og kvalitetsbevisste i gjennomføringen. Østfoldmuseene er opptatt av medskaping, og vil bygge fremtidens museum sammen med mange flere. Østfoldmuseene skaper kunnskap, gir identitet, utvider horisonter og bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

Våre innsatsområder FNs arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og arbeidet er retningsgivende for den kurs ØM skal ta de neste 10 årene. Vi tror at museet kan spille en rolle i en bærekraftig global utvikling sammen med andre. Vi er profesjonelle forvaltere, formidlere og forskere som gjennom bærekraftig forretningsdrift driver samlingsutvikling, er relevante i vår formidling og produserer kunnskap gjennom tverrfaglig samarbeid. Gjennom felles tema «Vann som ressurs», «Endringer i landskap og arbeidsliv», «Vårt daglige brød», «Barn i tiden» og «Bak faner og flagg» bidrar vi med innsikt i historien bak samfunns- aktuelle spørsmål nedfelt i FNs bærekraftsmål.

Vi søker samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, engasjerer og er en trygg og foretrukken samarbeidspartner. Vi er medskapere og bringer mennesker og kompetanse sammen gjennom å invitere og involvere. Vi har en tydelig profil, tar stilling, sprenger grenser og er modige og innovative. Samtidig er vi troverdige og prioriterer.

Håp for fremtiden 

Vårt bidrag skjer gjennom vår forvaltning, forskning og formidling, der vi har fokus på å forklare hvorfor verden har blitt som den er blitt. Dette tror vi igjen kan bidra til å gi vårt publikum håp for fremtiden. Vi skal peke på utfordringer og muligheter mennesker har stått overfor tidligere, og vise at det nytter hvis vi står sammen om gode løsninger og handlinger. Kunnskap setter oss i stand til å ta informerte veivalg, hjelpe flere ut av fattigdom, bidra til mindre utenforskap og gjøre jorda til en bedre klode å bo på.

  • Museet skal øke egeninntektene gjennom sine kjernevirksomheter. Det betyr at man skal søke å gjennomføre prosjekter, som i tillegg til å være selvfinansierende, også i større grad en tidligere legger til rette for en kommersiell bruk og skaper merinntekter for    museet.
  • Østfoldmuseene skal øke sin forskningsinnsats og etablere seg som en synlig forskningsinstitusjon som formidler forskningsresultater av høy kvalitet.
  • Arbeidet med samlingene skal være en naturlig og integrert del av museumsarbeidet og skal relateres til arbeidet med forskning, formidling og fornying slik at større deler av samlingene kan aktualiseres for publikum.
  • Østfoldmuseenes formidling skal være relevant for et bredt spekter av befolkningen; aldersmessig, sosialt og kulturelt og den skal relatere seg til samfunnsaktuelles spørsmål. Formidlingen skal ha utgangspunkt i museenes samlinger og arkiv for å skape verdi, identitet og tilhørighet – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjon

Stiftelsen Østfoldmuseene ble stiftet 8. desember 2009 med etableringsstart 1. januar 2010. Stiftelsen er stiftet av: Østfold fylkeskommune (Nå Viken fylkeskommune), Moss kommune Stiftelsen, Fredrikstad museum, Stiftelsen Halden historiske Samlinger, Stiftelsen Borgarsyssel Museum, Stiftelsen Folkenborg museum, Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum og Hvaler kulturvernforening. 

Østfoldmuseene driver Borgarsyssel Museum, Folkenborg museum, Fredrikstad museum, Moss by- og industrimuseum, Halden museum, Haldenvassdragets Kanalmuseum og Kystmuseet Hvaler. 

Stiftelsen består av

Borgarsyssel Museum Folkenborg museum, Fredrikstad Museum Moss by- og industrimuseum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum og Kystmuseet Hvaler. 

Styret er stiftelsens øverste organ.

Eierforum

Det er etablert et Eierforum for stiftelsen Østfoldmuseene. Eierforum er et kontaktorgan for stifterne. Det består av to representanter fra hver av stifterne, til sammen 16 medlemmer. Ved siden av å uttale seg til budsjett og handlings planer er Eierforum styrets valgkomite. De fastsetter styrets godtgjørelse og velger revisor.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1