Hopp til hovedinnhold

FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av "Matnasjonen Norge 2030"

Prosjektperiode: 2021-2024
Finansiering: Norges forskningsråd
Kontaktperson v/Østfoldmuseene: Marianne Løken, forskningsdirektør. marianne.loken@ostfoldmuseene.no
Prosjektets nettside: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/foodlessons

Om prosjektet

Prosjektet skal bidra til å bygge «Matnasjonen Norge 2030» gjennom å forvalte, revitalisere og formidle vår norske mathistorie og kulinariske arv. Prosjektet vil se nærmere på hvordan en revitalisering av gamle teknikker, råvarer og retter kan brukes i næringsutvikling og verdiskapning som viser frem vår mangfoldige matkultur på spennende og innovative måter, samt stimulere til bedre samspill mellom tradisjoner og nye impulser. Det transdisiplinære konsortiet vil arbeide i grensesnittet mellom forskning, næringsutvikling, gastronomi og kunnskapsformidling. Konsortiet består av fire norske og tre utenlandske forskningsinstitusjoner, samt 20 partnere som representerer hele verdikjeden. Tilnærmingen er å kombinere «ovenfra og ned»-effekter representert ved ledende kokker, utviklere og andre nøkkelpersoner med «nedenfra og opp»-aktiviteter representert ved banebrytende produsenter og tilbydere. Avslutningsvis vil prosjektet levere policy-dokumentet «Oppskrifter på bygging av matnasjonen Norge 2030».

Østfoldmuseene er ressurspartner i tilknytning til WP4: Edible Museology – Linking the intangible and material culture closely by studying how museums can be an arena for research and dissemination for local based food stories and experiences. Arbeidspakken vil utforske nyskapende museumsaktiviteter og menyer som formidler rikholdigheten og relevansen av norsk landbruks- og mathistorie for nåtiden og fremtiden. I dette delprosjektet, som ledes av Inger Johanne Lyngø, er målet å koble den materielle og immaterielle kulturen for å studere hvordan museer har vært og kan bli en arena for forskning og formidling for lokalbaserte mathistorier og opplevelser.

Mål

Et overordnet mål med FoodLessons er å bidra til økt kunnskap og bruk av teknikker, råvarer og retter som er blitt brukt i Norge, økt produksjon av norske spesialiteter, samt utforme strategier for lokal og regional vekst basert på vår mathistorie og kulinariske arv. Det kan for eksempel være knyttet til nye markeder, behov for kompetanseutvikling og nye møteplasser, og behov for å styrke samhandling og nytenkning i lokalsamfunn. For Østfoldmuseene er det en ambisjon at prosjektet bidrar til forskningsbasert museumsutvikling gjennom deltakelse og erfaringsutveksling som ressurspartner. Empirien i prosjektet vil særlig knytte seg til hvordan museet kan øke egen bevissthet til kulinarisk materiell og immateriell kulturarv. Som arena for utforsking og utvikling tar vi utgangspunkt i hvordan Borgarsyssel Museum kan utvikle kulinariske formidlingsopplegg med lokal forankring. Østfoldmuseene vil bidra til å skrive en artikkel med partnere i arbeidspakken.

Virkninger og relevans

Prosjektets utgangspunkt er at Norges mathistorie er et underforsket, underutnyttet og underkommunisert felt som vil kunne bidra med en vesentlig økning i verdiskapningen og sysselsettingen i landbaserte mat- og drikkenæringer. FoodLessons vil derfor bidra til samfunnspåvirkning gjennom mer kunnskap om

  • Produksjon av og tilbud om bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet
  • Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet
  • Innovasjon og mangfold
  • Kompetanse, rekrutering og omdømmebygging

Kunnskap og resultater fra forskningsprosjektet generelt og fra WP4 spesielt, vil ha stor overføringsverdi til andre museer og tilsvarende virksomheter innen ABM-sektoren. Kunnskap og erfaringer fra prosjektet vil gi økt bevissthet om kulinarisk arv og nye verktøy til jobbe med kulinarisk kulturarv i museene.

Minneinnsamling på minner.no til dokumentasjon og forskning

Østfoldmuseene samarbeider med Maihaugen og Valdresmusea om å samle inn matminner. Minneinnsamlingen heter Snakk om mat! og er å finne her: https://minner.no/tema/snakkommat 

Snakk om mat! ble lansert under Arendalsuka, hvor Østfoldmuseene var medarrangør og faglig bidragsyter, som en del av vår deltagelse i arbeidspakken "Spiselig museologi".

Publisering og formidling fra prosjektet

  • 1/1
    Christian Emil Larsen / Østfold fylkes billedarkiv
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1