Hopp til hovedinnhold

Jerntid. De gamle jernverkene og de nye bærekraftsmålene

Prosjektperiode: 2021-2024    
Finansiering: Norsk Kulturråd
Kontaktperson v/Østfoldmuseene:
Kathrine Sandstrøm, konservator, kathrine.sandstrom@ostfoldmuseene.no 
Mattias Ekman, førstekonservator herregårder, mattias.ekman@ostfoldmuseene.no
Marianne Løken, forskningsdirektør, marianne.loken@ostfoldmuseene.no  

Om prosjektet

Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle samlings-, samtids- og samfunnsrelevant kunnskap om de gamle norske jernverkene (1622-1909), som er en viktig del av museenes faglige portefølje. Prosjektet består av en serie med cases, som til sammen aktualiserer jernverkenes historie med henblikk på bærekraftsmålene. Seks institusjoner deltar i prosjektet som ledes av Næs Jernverksmuseum ved Frank Meyer.

Mål

Målsetningen er å gjennomføre casestudier, som på ulike måter adresserer tolv av bærekraftsmålene, for å utvikle kunnskap og kompetanse hos deltakende institusjoner. Det er videre et mål å bygge og styrke relasjoner innad i og på tvers av museumsnettverkene – og å stimulere deltakende museer, nettverk og publikum til å reflektere over museenes bidrag til å nå bærekraftsmålene.

Delprosjekter

  • Næs Jernverksmuseum (Frank Meyer): «Sosial ulikhet på Baaseland og Næs Jernverk på 1700-tallet». ​Næs Jernverksmuseum (Frank Meyer): «Malm, vann, skog: Jernverkenes miljøhistorie på Agder».
  • Østfoldmuseene (Kathrine Sandstrøm, Mattias Ekman): «Jernkvinner - Kvinner ved jernverkene».
  • Vestfoldmuseene (Hilde Woxen): «Teknologisk innovasjon og «den brune revolusjon» på Eidsfoss verk på 1800-tallet».
  • Vestfoldmuseene (Kasper Rogde Søyland): «Innovasjon i jernovnsteknologi og -design på Eidsfoss verk 1860-1960, belyst i et miljø- og bærekraftsperspektiv».
  • Kuben Arendal (Kristoffer Vadum og Håkon Haugland): «Import og eksport av varer i Oksefjorden belyst ved tollmateriale fra 1700- og 1800-tallet».
  • Arkivverket (Torkel Thime): «Jernverksslektene Deichman, Løvenskiold og Aall og deres rolle i kultur- og kunnskapsutvikling på 1700-tallet».
  • Norsk Bergverksmuseum (Bjørn Ivar Berg): Veiledning, rådgivning og bibliotekstjenester.

Jernkvinner

Østfoldmuseenes delprosjekt Jernkvinner vil foreta en gjennomgang av den litteraturen som berører kvinner og jernverk i Norge og Sverige. Hva er foretatt av forskning på kvinner og jernverk i henholdsvis Norge og Sverige? Hvilke kilder og metoder er tatt i bruk for å belyse kvinnene? Hvilke tidsperioder er det som er fremtredende? Hvilke sider ved kvinnene er det som kommer frem og som ikke kommer frem i denne litteraturen? Med et komparativt blikk vil den historiografiske studien bidra med ny kunnskap om hvordan ulike historiske fagfelter har studert kvinner i rollene som bedriftseiere og -ledere ved jernverk i Skandinavia, mot en bakgrunn av den posisjonen som kvinner fra de høyere stendene ved jernverkene har i allmenn historieskriving. Studien adresserer FNs bærekraftsmål 5.

Virkninger og relevans

Prosjektet vil bidra til kompetanseheving gjennom forskning og utvikling generelt og forskning på jerneverkenes historie og bærekraft spesielt. Arbeid med bærekraftsmålene inngår i den museale virksomheten gjennom forskningsbasert fornying av eksisterende og utvikling av nye, varige og temporære, analoge og digitale utstillinger, undervisnings- og formidlingskonsept. Også samlingsforvaltningen vil bli stimulert av forskningen, for eksempel med tanke på registrering av metadata relatert til bærekraftsmålene.

Publisering og formidling fra prosjektet

Prosjektet skal munne ut i åtte fagfellevurderte artikler og minst like mange populærvitenskapelige artikler i tidsskrifter, aviser og på digitalt museum. For å nå kolleger i andre museer, vil deltakerne ta initiativ til fagformidling i fagblader og på sosiale medier. Resultatene vil også formidles i analoge og digitale utstillinger.

  • 1/1
    Bilde av Anna Krefting. Kilde: Wikimedia Commons Anna Krefting
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1