<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Jerntid. De gamle jernverkene og de nye bærekraftsmålene

Prosjektperiode: 2021-2024    
Finansiering: Norsk Kulturråd
Kontaktperson v/Østfoldmuseene:
Jon Emil Halvorsen, formidler, jon.emil.halvorsen@ostfoldmuseene.no
Kathrine Sandstrøm, konservator, kathrine.sandstrom@ostfoldmuseene
Marianne Løken, forskningsdirektør, marianne.loken@ostfoldmuseene.no     

Om prosjektet

Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle samlings-, samtids- og samfunnsrelevant kunnskap om de gamle norske jernverkene (1622-1909), som er en viktig del av museenes faglige portefølje. Prosjektet består av en serie med cases, som til sammen aktualiserer jernverkenes historie med henblikk på bærekraftsmålene. Seks institusjoner deltar i prosjektet som ledes av Næs Jernverksmuseum ved Frank Meyer.

Mål

Målsetningen er å gjennomføre casestudier, som på ulike måter adresserer tolv av bærekraftsmålene, for å utvikle kunnskap og kompetanse hos deltakende institusjoner. Det er videre et mål å bygge og styrke relasjoner innad i og på tvers av museumsnettverkene – og å stimulere deltakende museer, nettverk og publikum til å reflektere over museenes bidrag til å nå bærekraftsmålene.

Delprosjekter

 • Næs Jernverksmuseum (Frank Meyer): «Sosial ulikhet på Baaseland og Næs Jernverk på 1700-tallet». ​Næs Jernverksmuseum (Frank Meyer): «Malm, vann, skog: Jernverkenes miljøhistorie på Agder».
 • Østfoldmuseene (Kathrine Sandstrøm, Jon Emil Halvorsen): «Jernkvinner - Kvinner ved jernverkene».
 • Vestfoldmuseene (Hilde Woxen): «Teknologisk innovasjon og «den brune revolusjon» på Eidsfoss verk på 1800-tallet».
 • Vestfoldmuseene (Kasper Rogde Søyland): «Innovasjon i jernovnsteknologi og -design på Eidsfoss verk 1860-1960, belyst i et miljø- og bærekraftsperspektiv».
 • Kuben Arendal (Kristoffer Vadum og Håkon Haugland): «Import og eksport av varer i Oksefjorden belyst ved tollmateriale fra 1700- og 1800-tallet».
 • Arkivverket (Torkel Thime): «Jernverksslektene Deichman, Løvenskiold og Aall og deres rolle i kultur- og kunnskapsutvikling på 1700-tallet».
 • Norsk Bergverksmuseum (Bjørn Ivar Berg): Veiledning, rådgivning og bibliotekstjenester.

Jernkvinner

Østfoldmuseenes delprosjekt Jernkvinner vil anlegge nye perspektiver på Elisabeth von Hübsch (omtrent 1690-1761), som var medeier av og drev Moss jernverk på 1720- og 1730-tallet. Studien vil bidra til ny kunnskap om Moss jernverk, men også om kvinnelige tidligmoderne «bedriftsledere», og forståelse om kvinners bidrag til økonomisk teori og praksis. Studien adresserer FNs bærekraftsmål 5.

Virkninger og relevans

Prosjektet vil bidra til kompetanseheving gjennom forskning og utvikling generelt og forskning på jerneverkenes historie og bærekraft spesielt. Arbeid med bærekraftsmålene inngår i den museale virksomheten gjennom forskningsbasert fornying av eksisterende og utvikling av nye, varige og temporære, analoge og digitale utstillinger, undervisnings- og formidlingskonsept. Også samlingsforvaltningen vil bli stimulert av forskningen, for eksempel med tanke på registrering av metadata relatert til bærekraftsmålene.

Publisering og formidling fra prosjektet

Prosjektet skal munne ut i åtte fagfellevurderte artikler og minst like mange populærvitenskapelige artikler i tidsskrifter, aviser og på digitalt museum. For å nå kolleger i andre museer, vil deltakerne ta initiativ til fagformidling i fagblader og på sosiale medier. Resultatene vil også formidles i analoge og digitale utstillinger.

 • Bilde av Anna Krefting. Kilde: Wikimedia Commons (Foto/Photo)
  1/1
  Bilde av Anna Krefting. Kilde: Wikimedia Commons Anna Krefting