Hopp til hovedinnhold

Kjønnets verdi i et museumshierarki: Om representasjon av kvinner, kjønn og mangfold på museum

Prosjektperiode: 2021-2023    
Finansiering: Norsk Kulturråd
Kontaktperson v/Østfoldmuseene:     
Bodil Andersson, seniorkonsulent, bodil.andersson@ostfoldmuseene.no
Marianne Løken, forskningsdirektør, marianne.loken@ostfoldmuseene.no   
Prosjektets nettside: https://kvinnemuseet.no/kjonnets-verdi-i-et-museumshierarki

Om prosjektet

Det vi samler og formidler i våre museer skal speile samfunnet vårt. Men hvem sitt samfunn er det vi finner i museenes magasiner og utstillinger? Det er behov for konkrete tiltak om hvordan museene kan arbeide for å øke kvinners synlighet innenfor både forvaltning og formidling av eksisterende samlinger, samt iverksette en mer aktiv innsamlingspolitikk.

I prosjektet samarbeider ni institusjoner om tre arbeidspakker som fra ulike perspektiver skal styrke arbeidet med kjønn og mangfold i museenes praksiser. Kvinnemuseet, Anno har det overordnete ansvaret for prosjektet.

Mål

Overordnet målsetting er at museet som institusjon skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer 5 gjennom praksiser som ivaretar en kjønnsbalansert representasjon i retrospektiv dokumentasjon så vel som i innsamlingspolitikk og forsknings- og formidlingsarbeid. Prosjektet har som mål å videreutvikle metodikk som har overføringsverdi på tvers av institusjoner. Formålet med å fordele museenes prosjekter mellom tre arbeidspakker er å tilrettelegge for bedre samarbeid.

Prosjektdeltagere og arbeidspakker

  • Kilden kjønnsforskning.no
  • Bymuseet/Oslo museum
  • Østfoldmuseene
  • Nord-Troms museum
  • Maihaugen/Lillehammer museum
  • Kvinnemuseet/Anno
  • Teknisk museum
  • Stiklestad Nasjonale kultursenter
  • Museene i Akershus

Arbeidspakke 1, Det kjønnsbevisste museum: Kursing og implementering, koordineres av Kvinnemuseet. Arbeidspakke 2, Kvinne – en mangfoldig kategori. Medvirkning og videreutvikling, koordineres av Bymuseet, Oslo museum og arbeidspakke 3, Forskning og formidling, koordineres av Østfoldmuseene.

Delprojekt: Den fektende dame

Østfoldmuseene deltar med prosjektet Den fektende dame som tar utgangspunkt i historien til Johanne Sofie «Janken» Wiel-Hansen i hennes nærmeste familiekrets. Prosjektet baserer seg på gjenstander i museets samlinger, noe som tydeliggjør disse og viser verdien av å se på samlingene med et nytt syn for å åpne for formidling av en tidligere skjult historie. Prosjektet vil bidra til at museets samlinger blir utforsket med et skeivt perspektiv – også utover prosjektperioden.

Virkninger og relevans

Prosjektets teori- og metodeutvikling har stor overføringsverdi til andre museer. Resultatene av prosjektet vil videre ha relevans for museer som arbeider med kvinnehistorie, men også for museer og andre aktører som jobber med minoriteter og underrepresenterte samfunnsgrupper. Nettverk på tvers av institusjoner og interne faggrupper er viktige forum for å kunne utvikle gode rutiner der kjønn- og mangfoldsperspektiver er inkludert i de museumsfaglige praksisene. Museumsnettverket for kvinnehistorie vil derfor legge til rette for at flere enn deltakende partnere i prosjektet kan delta i diskusjoner underveis i prosjektet.

Publisering og formidling fra prosjektet

Prosjektresultatene vil bli presentert ved en konferanse, med sikte på et nordisk nedslagsfelt. En fagfellevurdert artikkel om Den fektende dame ble i 2022 publisert i Norsk Museumstidsskrift. En forskningsbasert artikkel om Janken Wiel-Hansen åpner i 2024 i Halden. Flere forskningsartikler fra andre delprosjekter i Kjønnets verdi skal publiseres i vitenskapelige tidsskrift i 2024. 

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1