Hopp til hovedinnhold

Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som museumsfornyelse

Prosjektperiode: 2018-2020
Finansiering: Kulturrådet
Kontaktperson i Østfoldmuseene: Marianne Løken, prosjektleder. Epost: Marianne.loken@ostfoldmuseene.no
Prosjektets nettside: https://tingenesmetode.no/tingenes-metode-hva-er-det-2

Om prosjektet

Museenes kunnskapstopografi er et forsknings- og utviklingsprosjekt som undersøker hvordan kunnskap skapes i museer, både når man utvikler en utstilling, og når man senere drifter den. Prosjektet trekker på erfaringene fra arbeidet med Tingenes metode, som ble gjennomført i perioden 2015-2017.

FoU-prosjektet er et samarbeid mellom Østfoldmuseene og Teknisk museum, og involverer også de svenske museene Malmø museer, Gøteborg Stadsmuseum og Tekniska Museet i Stockholm.

Forskningsspørsmål I: Hva slags kunnskaping foregår i og gjennom utstillingsarbeid i museene?​​

Forskningsspørsmål II: Hva må til for å etablere en praksis for kollektiv kunnskapsproduksjon omkring museenes basisutstillinger?

Mål

Museenes kunnskapstopografi skal bidra til museumsutvikling ved å

  • etablere forskningsbasert teori omkring ulike kunnskapsgenererende prosesser i museene, for å gi svar på; hva slags kunnskapsarbeid utføres og hva slags kunnskap(er) produseres i museene, hvor, hvordan og av hvem?​
  • undersøke hvordan museene kan tilrettelegge for praksiser som sørger for en dynamisk, samfunnsrelevant kunnskapsgenerering i forbindelse med etablering eller fornyelse av basisutstillinger

Østfoldmuseene skal særlig undersøke hvordan vi kan legge til rette for praksiser med vekt på inkludering og medvirkning gjennom erfaringer fra arbeid med utviklingen av LAB1 ved Moss by- og industrimuseum og Bar 1567 ved Fredrikstad museum, samarbeid mellom Halden Historiske Samlinger og foreningen Haldenkeramikk, og gjennom utviklingen av en ny basisutstilling knyttet til jordbruk og matproduksjon ved Folkenborg museum, som skal være klar i 2022.

Virkninger og relevans

Resultatene av prosjektet vil ha stor relevans for hele museumssektoren fordi det vil

  • bidra til økt kunnskap om hvordan utvikle mer dynamiske basisutstillinger gjennom involvering og medvirkning​
  • etablere begreper og metoder for å utøve kunnskaping gjennom forskning i museene, som igjen vil bidra til å styrke museenes samfunnsrolle som forskningsinstitusjon
  • ha overføringsverdi til andre aktører gjennom samskaping på tvers av fag og disipliner
  • bidra til flere og varige samarbeidsnettverk på tvers av museene og mellom museene og andre involverte aktører

Publisering og formidling fra prosjektet

Tingenes metode – museenes kunnskapstopografi undersøker hvordan museenes samlinger kan forstås som ting med mange betydninger, og hvordan de kan være en kjerne for inkluderende kunnskapspraksiser. Boka, som utgis på Museumsforlaget, ble lansert på Norsk Teknisk Museum 6. juni 2023.

Boka beskriver den store variasjonen av kunnskap museene kan produsere gjennom flerfaglighet og involvering, som et landskap av kunnskapsformer og produkter, og kaller dette for museenes kunnskapstopografi. For første gang etableres dermed et sammenhengende argument med anvendelige begreper og et forslag til en konkret kunnskapsmodell museene kan bruke. Med utgangspunkt i utstillingsprosjekter ved museer i Norge og Sverige innenfor ulike felt, drøfter forfatterne hvordan denne metoden kan brukes til å involvere publikum i kunnskapsarbeid omkring museenes samlinger.

Bokas flerfaglige redaksjon har omfattende erfaring med metodeutvikling for eksperimentelt museumsarbeid, og utgjøres av: Henrik Treimo, sosialantropolog og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum (NTM), Lars Risan, sosialantropolog og fagbokforfatter, Ketil Gjølme Andersen, historiker og førstekonservator ved NTM, Marianne Løken, museumsleder og forskningsdirektør ved Østfoldmuseene, samt Torhild Skåtun, museolog og museumspedagog ved NTM.

  • 1/1
    Alette Falck i forgrunnen og Kristine Bonnevie ved Dyrhaugstinden i Jotunheimen Severin Worm-Petersen / Norsk Teknisk Museum
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1