Hopp til hovedinnhold

pARTiciPED: Empowering student teachers as agents of change in cross-sectorial collaborations using The Cultural Schoolbag (TCS) in Norway as learning platform

Prosjektperiode: 2021-2023
Finansiering: Norges forskningsråd;
Kontaktperson v/Østfoldmuseene: Marianne Løken, marianne.loken@ostfoldmuseene.no
Prosjektets nettside: https://www.hiof.no/lusp/pil/forskning/prosjekter/participed/index.html

Om prosjektet

Forskningsprosjektet pARTiciPED fokuserer på Den Kulturelle Skolesekken (DKS), som skal bidra til at alle skoleelever fra 6 til 19 år uavhengig av økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn, regelmessig møter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kunstnerisk kvalitet. Bakgrunnen for prosjektet er at eksterne aktører som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap, Vitensentrene og Den Kulturelle Skolesekken stadig gis mer av tida i skolen. Disse har oppdrag som i begrenset grad er knyttet til læreplanene i skolen, men skal likevel ruste elevene med opplevelser, kunnskap og ferdigheter de trenger i livene sine.

Gjennom flere målretta og deltagende utviklingsløp med ulike tema og ulike formidlingsformer, vil det jobbes frem gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS aktiviteter. Metodikken i prosjektet er hentet fra aksjonsforskningen og forankret i metoder utviklet innen deltagende digital design. Det digitale vil dermed få en viktig rolle i utforskingen som skal foregå i pARTiciPED.

Overordnet forskningsspørsmål i pARTiciPED:
Hvordan kan samarbeidet mellom eksterne aktører i skolen og fremtidige lærere utvikles slik at bidragene fra de eksterne aktørene i enda større grad blir en integrert del av skolehverdagen ved at lærerne forstår sin rolle, har en tydelig stemme og setter egne premisser?

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Universitet i Agder, Norges Idrettshøgskole, Høgskolen for dansekunst, Universitet i Sørøst-Norge, NTNU, IT Universitetet i København, University of Copenhagen, University of Jyväskylä i Finland, Bath Spa University i England, Østfoldmuseene, Kulturtanken og flere lokale skoler og kommuner. Prosjektleder er Kristine Høeg Karlsen v/Høgskolen i Østfold.

Østfoldmuseene er deltaker i arbeidspakke 2 (AP2) som ledes av PhD Joakim Karlsen ved Høgskolen i Østfold. I AP2 skal lærerstudenter co-designe seriøse digitale spill til formidling av kulturarv på tvers av utdannings- og organisasjonsgrenser i DKS-prosjekter sammen med historikere, designere, utviklere og elever. I en serie workshops vil vi undersøke hvordan lærerstudenter, historikere, designere, utviklere og elever samarbeider om denne oppgaven ved å bruke teknologier for å støtte virtuell, utvidet- og blandet virkelighet (augmented- and mixed reality gaming). Temaet det arbeides med vil være omformingen av arbeidslivet i Østfold fra 1950 til nå, og hva dette betyr for arbeidskraft i fremtiden. Fra et arbeidsliv som er avhengig av menneskelig fysisk håndtering av maskiner til et arbeidsliv der automatisering og kunstig intelligens utfordrer vår forståelse av menneskelig påvirkning/medvirkning og kontroll. Workshopene gjennomføres som et samarbeid mellom fakulteter for utdanning og informatikk, Østfoldmuseene og samarbeids/partnerskapsskoler. Workshopene skal gi innsikt i ressurser, forhold og metoder for utforming og utvikling av seriøse digitale spill for kulturminner og betingelser for tverrsektorielt samarbeid i DKS-prosjekter i museer. Ytterligere utfall/resultat vil være kunnskap om hvordan samskaping av seriøse digitale spill for kulturarv vil gi lærerstudenter mulighet til å finne sin rolle når de samarbeider i fellesskap i skolen.

Forskningsspørsmål i AP2

  • ​Hvordan samarbeider de ulike aktørene om utvikling av et nytt DKS-prosjekt i lærerutdanningen?
  • Hvilke stemmer og følelser er viktige for at deltakerne skal kunne samarbeide på sine egne premisser og finne sin rolle i utviklingen av DKS-ordningen?
  • Hva slags asymmetri utfordres, og hvordan blir det tilrettelagt for gjensidig læring (transformative mutuality) i denne typen multiteknologiprosjekter?

Mål

Forskning på DKS skal bidra med ny kunnskap om hvordan samarbeidet mellom skolen og eksterne aktører kan styrkes og bidra til gjensidig læring og respekt. Framtidige lærere skal settes i stand til å dra mest mulig nytte av samarbeidet med eksterne aktører og bli sterke premissleverandører når tid skal avses i skolehverdagen. Derfor vil prosjektet utvikle nye og innovative metoder i forbindelse med lærerutdanningens skolepraksis for å gi fremtidige lærere den kompetansen de trenger for å kunne delta som likeverdige partnere når eksterne aktører bidrar i skolen.

For Østfoldmuseene er det en ambisjon at prosjektet bidrar til forskningsbasert museumsutvikling gjennom involvering, innovativ metodikk og museumspedagogikk/undervisningsopplegg med utgangspunkt i museenes samlinger, verktøy og nettverk.

Virkninger og relevans

pARTiciPED vil fremme fremtidig verdiskaping i sektorer som ønsker å bidra med nye metoder, bidra til nye kompetanser og nytt innhold i norske skoler. Resultater fra prosjektet vil videre bidra til å fremme utdanning av høy kvalitet ved å styrke lærerstudentenes evne til å sikre at det 21. århundres ferdigheter håndteres på en ansvarlig måte i norske skoler, også ved hjelp av tverrsektorielt samarbeid

  • Borgarsyssel Museum formidlingsopplegget Borgcraft Christine Haugsten Ellefsen

Publisering og formidling fra prosjektet

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1